• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

قالیشوئی های غیر مجاز ساماندهی می شوند.

به منظور ساماندهی قالیشوئی های سطح شهرستان علی الخصوص واحدهای غیر مجاز جلسه ای در روز پنج شنبه مورخ 97/05/04 با حضور نمایندگان ادارتی همچون فرمانداری، صنعت،معدن و تجارت ،اتاق اصناف و اتحادیه فرش و همچنین دو نفر از نمایندگان صنف مربوطه در محل اتاق اصناف برگزار گردید.دراین جلسه قربانی ریاست اتحادیه گزارشی از وضعیت حال حاضر صنف مربوطه شامل آمارواحدهی قالیشوئی به صورت 6 واحد باپروانه،5 واحد دردست اقدام و 4 واحد فاقد پروانه ،بازرسی دوره ای از کلیه واحدهای مربوطه در چندین مرحله، تهیه و تنظیم ضوابط برای رسته مربوطه و تصویب در کمیسیون نظارت،برگزاری دوره های آموزشی،تهیه نرخ خدمات قالیشوئی و ابلاغ آن به کلیه واحدهای

مربوطه، برگزاری آزمون مهارت فنی رسته قالیشوئی در سازمان فنی و حرفه ای و... که همگی نشان از احساس دغدغه اتحادیه برای وضعیت این صنف و ساماندهی آن می باشد.ایشان درخصوص ایجاد واحدهای غیر مجاز درسطح شهرستان اعلام داشتند کلیه این واحدها شناسائی و در صورت عدم تکمیل پرونده و رعایت نکردن ضوابط اتحادیه پلمپ خواهند شد.درادامه جلسه هریک از نمایندگان صنف قالیشوئی شامل آقایان فتحی وطه زاده مدیران قالیشوئی های نخشین و زاگرس درخصوص لزوم ارائه پروانه تأسیس و بهره برداری توسط واحد های غیر مجاز،داشتن مجوزات ادارتی همچون امور آب در بحث محل تأمین آب قالیشوئی  و محیط زیست درخصوص نحوه دفع پس آب قالیشوئی و ... مطالبی را عنوان نموده که درپایان جلسه آقای بهار مسئول امور اصناف اداره صنعت،معدن و تجارت ضمن بررسی موضوعات ارائه شده و تطبیق آن با قانون نظام صنفی مطالبی را ارائه نموده و اعلام داشتند از سال 1395 کلیه امورات ساماندهی و صدور پروانه صنف مربوطه از مرکز ملی فرش  و اداره ص.م.ت به اتحادیه واگذار لذا با مشمولیت آن جزو صنف لذا استعلامات قبلی و لزوم ارائه پروانه تأسیس و بهره برداری ضروری نبوده و رعایت ضوابط مصوب اتحادیه ملاک عمل بوده و لازم است توسط اتحادیه مورد نظر قرارگیرد.همچنین درخصوص سایر موارد همچون نصب نرخهای موصب برروی خودروهای جمع آوری فرش،ساماندهی فاکتورها ،استعلام مسئول جمع آموری فرش از لحاظ سوابق فردی توسط اداره اماکن و نصب کارت شناسائی در حین کار،عدم ارائه خدمات مبل شوئی و... مطالبی ارائه و مقرر گردیده به کلیه قالیشوئی های فعال دارای مجوز جهت اطلاع و رعایت موضوع توسط اتحادیه ابلاغ شود.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف