• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

تشدید طرح نظارتی بر بازار مهاباد

باتوجه به فرارسیدن سال جدید و لزوم نظارت بیشتر بر بازار مهاباد گشتهای مشترک واحد بازرسی و نظارت اصناف با همکاری سایر ادارات مرتبط تشکیل گردید.درهمین راستا روزانه و حتی درایام تعطیل این گشتها در نوبتهای صبح و بعد ازظهر از سطح بازار بازرسی نموده و با هرگونه افزایش احتمالی قیمتها ،کم فروشی ،احتکارو ... برخورد قانونی با تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات حکمتی را با متخلفین خواهند نمود.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف