• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

جلسه کمیته ساماندهی به منظور بررسی مشکلات اتحادیه ها برگزار شد.

در راستای بررسی مشکلات اتحادیه های صنفی و مخصوصاً مشکلات مدیران اجرائی مربوطه جلسه کمیته ساماندهی در قالب جلسه هیأت رئیسه اتاق اصناف در روز دوشنبه مورخه 96/10/11 با حضور رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت، مسئول امور اصناف آن اداره، اعضای هیأت رئیسه اتاق و کلیه مدیران اجرائی و کارکنان اتحادیه های صنفی برگزار شد.در این جلسه به موارد و موضوعات مهمی منجمله آمار اتحادیه در خصوص صدور پروانه و تمدید پروانه کسب، تعیین تکلیف پروانه های منقضی شده ، رسیدگی به درخواس تهای ثبت شده متقاضیان صدور پروانه ، میزان درآمد اتحادیه تا پایان آذرماه،میزان بودجه پیشنهادی و مقدار بودجه محقق شده ، مشکلات کد پستی،گواهی مهارت متقاضیان و ... پرداخته شده و هریک از حاضرین در زمینه مشکلات

اتحادیه های مربوطه و راهکارهای لازم مطالب خود را ارائه نمودند.در پایان مقرر گردید برای رفع مواردی همچون کدپستی واحدهای صنفی،مشکلات بهداشتی و سخت گیریهای بازرسین مرکز بهداشت،کاهش آمار پلمپ واحدهای صنفی توسط اداره اماکن جلساتی با ادارات مربوطه برگزار و مشکلات موجود برطرف گردد.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف