وظایف و اختیارات


وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي

الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها ، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف .
ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي ، استخدامي ، اداري ، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها .
ج- اظهار نامه نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كمسيون نظارت
د- نظارت برحسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدورپروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و ائين نامه هاي آن .
هـ – تاييد ، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هياتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي معر فينماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد .
و- اجراي مصوبات هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت
ز- نظارت بر اجراي مقررات فني ، بهداشتي ، ايمني ، انتظامي ، حفاظتي ، بيمهگزاري ، زيبا سازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجعذي ربط وضع مي شود . همچنين همكاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات .
تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين واز طريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي ،ايمني يا زيبا سازسي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند ،؟ مي توانند با جلبموافقت مجمع امور صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند
ح- رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها .
ط- انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيات رئيسه به كميسيون نظارتبراي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيات مديره اتحاديه ها .
ي- پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت
كتعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند برا يفروش ،عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت واعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي .
ل- جمعاوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهايصنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميمگيري .
م- تنظيم ساعات كار وايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامهبراي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت
ن- همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون .
س- تصويب بودجه ،ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به انها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها
ع- در جه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم ، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسطوزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه ميشود و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد.
ف- اجراي برنامه هاي علمي ، آموزشي و پژوهشي مومرد نياز براي ارتقاء سطحآگاهي هاي هيات مديره اتحاديه ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي ربط در چارچوب مقررات .
ص- تنظيم ترازنامهو صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف مكلف است ترازنامه و صورتهاي ماليرا ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد . تاييد ترازنامه به منزله مفاصل حساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود .
ق- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت براي اجراي آنان .
ر- ساير موارديكه در اين قانون پيش بيني شده است .
تبصره 1- اداره امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفيو نيز مسووليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف) ، (د) ،(هـ،(ز)،(ح)،(ط)،(ل)،(ن)،(ع)،(ف) اين ماده ، به هيات رئيسه مجامع امور صنفيوساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفيواگذار مي گردد .
تبصره 2- مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه كار و دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد .
تبصره 3- مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف ، مؤسسه اعتباري ، صندوققرض الحسنه ، شركت تعاوني اعتباري و ديگر موسسات پولي ، بانكي ، مالي واعتباري ، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدارم كنند .