وظایف بازرسین اصناف

  • انجام بازرسی مستمر و مداوم از واحدهای صنفی حوزه استحفاظی مربوطه برابر روشهای ابلاغی.
  • تطبیق و کنترل فعالیت واحدهای صنفی با قوانین و آئین نامه های اجرائی قانون نظام صنفی برابر نمونه فرمهای ابلاغی.
  • ابلاغ احکام صادره از سوی مراجع صلاحیت دار.
  • تنظیم صورتجلسات بازرسی از واحدهای صنفی مطابق نمونه طرحها و تحویل روزانه آن به مسئول مربوطه.
  • بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی برابر دستورات صادره و ارائه نتیجه آن به مسئول مربوطه.
  • تهیه گزارش تشریحی پیرامون سایر تخلفات و جرائم.
  • انجام بازرسی از واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و بررسی شکایات و گزارشات مردمی